thoa thuan su dung

Hợp đồng thi công nội thất gỗ là một văn bản pháp lý quan trọng giữa khách hàng và nhà thầu thi công nội thất gỗ. Đây là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng quy trình thi công diễn ra trơn tru và cả hai bên thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra. Bài viết này sẽ giới thiệu về vai trò, nội dung cần có và lưu ý quan trọng trong hợp đồng thi công nội thất gỗ, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này.
Đã có lượt quan tâm

Các tin tức liên quan đến thoa thuan su dung

I. Vai trò của hợp đồng thi công nội thất gỗ:

Hợp đồng thi công nội thất gỗ có vai trò quan trọng như sau:

1. Xác định quyền và trách nhiệm: Hợp đồng giúp xác định rõ vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên tham gia vào quá trình thi công. Điều này đảm bảo sự minh bạch và tránh xung đột trong suốt quá trình thực hiện dự án.

2. Định rõ phạm vi công việc: Hợp đồng cung cấp thông tin chi tiết về phạm vi công việc, bao gồm các mục tiêu, kỹ thuật, và các yêu cầu cụ thể về thiết kế, chất liệu và tiến độ thi công.

3. Bảo vệ quyền lợi của hai bên: Hợp đồng thi công nội thất gỗ cung cấp một khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi của cả khách hàng và nhà thầu. Nó định rõ các điều kiện về thanh toán, bảo hành, giải quyết tranh chấp và các điều khoản khác để đảm bảo cả hai bên được đối xử công bằng.

II. Nội dung của hợp đồng thi công nội thất gỗ:

Hợp đồng thi công nội thất gỗ nên bao gồm các yếu tố sau:

1. Thông tin về các bên: Đây là phần giới thiệu về khách hàng và nhà thầu, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và các chi tiết pháp lý liên quan.

2. Phạm vi công việc: Mô tả chi tiết về công việc sẽ được thực hiện, bao gồm các yêu cầu về thiết kế, kích thước, chất liệu và tiến độ thi công.

3. Giá trị hợp đồng và thanh toán: Đưa ra thông tin về giá trị tổng cộng của hợp đồng, cách thức thanh toán, lịch trình thanh toán và điều khoản liên quan đến việc hoàn trả tiền.

4. Thời gian thi công: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của quá trình thi công, cũng như các điều kiện về thay đổi thời gian và các yêu cầu bổ sung.

5. Bảo hành: Đưa ra các điều khoản về thời gian bảo hành, phạm vi bảo hành và trách nhiệm của nhà thầu trong trường hợp có sự cố xảy ra sau khi công trình hoàn thành.

III. Mẫu hợp đồng thi công nội thất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT 
 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017. 
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006. 
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên. 
Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại … , chúng tôi ký tên dưới đây gồm có: 

Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư) 

Họ và tên: … 
Năm sinh: … 
CMND số:… cấp ngày:…/…/…tại … 
Địa chỉ: … 
Điện thoại: … 

Bên B: Đơn vị thi công nội thất 

Tên tổ chức:… 
MST: … 
Đại diện: Ông/bà … Chức vụ : … 
Địa chỉ trụ sở: … 
Điện thoại: … 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công nội thất tại công trình: 

Địa chỉ: … 
Loại công trình:… 

Điều 1. Nội dung và khối lượng công việc cần đề cập trong mẫu hợp đồng thi công 

 1. Bên A giao cho Bên B thầu thi công toàn bộ sản phẩm nội thất theo đúng bản vẽ kiến trúc, nội thất đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này. 
 2. Bên B sử dụng toàn bộ vật tư, chất liệu, mã số màu theo đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, số lượng thể hiện trong phụ lục đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này. 

Điều 2. Thời hạn thi công 

2.1. Thời hạn thi công là … ngày, tính từ: 
Ngày…Tháng…Năm… 
Ngày…Tháng…Năm… Bàn giao. 
2.2. Gia hạn thời gian hoàn thành 
 1. Bên B được phép gia hạn thời gian hoàn thành nếu có một trong những lý do sau đây: 
 2. Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng. 
 3. Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra. 
 4. Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lỡ đất, hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh. 

Điều 3. Giá trị hợp đồng thi công 

 • Tổng giá trị hợp đồng: …VNĐ 
 • Viết bằng chữ: …đồng 
 • Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 

Điều 4. Cách thức thanh toán hợp đồng thi công nội thất theo từng giai đoạn (tiền mặt hoặc chuyển khoản) 

 • Khi hợp đồng được ký kết, để đảm bảo vốn sản xuất, Bên A ứng trước cho Bên B …% kinh phí trên tổng giá trị hợp đồng 
 • Số tiền: …VND 
 • Sau khi Bên B thi công 70% khối lượng công việc, Bên A thanh toán tiếp …% tiền trên tổng giá trị hợp đồng 
 • Số tiền: …VND 
 • Bên A thanh toán …% còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao toàn bộ đồ nội thất 
 • Số tiền: …VND 

Điều 5. Trách nhiệm Bên A 

 1. Chọn người giám sát có chuyên môn và thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính sẽ theo dõi số lượng và chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian sản xuất. 
 2. Tổ chức cho bộ phận thi công của Bên B được tạm trú tại địa phương. 
 3. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng thời hạn cho Bên B. Nếu chậm thanh toán, Bên B được tính lãi suất Ngân hàng trên số tiền Bên A nợ. 

Điều 6. Trách nhiệm Bên B 

 1. Sản xuất và thi công nội thất đúng với nội dung và khối lượng công việc quy định tại Điều 1. 
 2. Hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời hạn hợp đồng, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt 2% mỗi tuần giá trị của khối lượng bị kéo dài (trừ trường hợp do lỗi Bên A gây ra, những ngày thiên tai, mưa bão hoặc trường hợp bất khả kháng không thể thi công được). 
 3. Chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại mà nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trình. 

Điều 7. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng 

7.1. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A (Chủ đầu tư) 
Chủ đầu tư được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Bên B: 
 1. Không thực hiện công việc đúng tiến độ mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư. 
 2. Giao thầu phụ toàn bộ dự án hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư. 
 3. Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản. 
7.2. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B (Đơn vị thi công) 
Bên B được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Chủ đầu tư: 
 1. Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng này. 
 2. Yêu cầu tạm ngừng thi công bị kéo dài quá 45 ngày. 
 3. Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản. 
 4. Vi phạm luật Dân Sự, Thương Mại, luật Xây Dựng hiện hành hoặc yêu cầu trái với thuần phong mỹ tục mà Nhà nước không cho phép. 
7.3. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng 
 1. Ngay khi thông báo chấm dứt hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu, tài liệu của Bên B và các khoản tiền phải thanh toán cho Bên B cho các công việc đã thực hiện đúng theo Hợp đồng. 
 2. Chủ đầu tư có quyền thu lại các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên B. 

Điều 8. Bảo hành dự án thị công nội thất 

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Bên B phải: 
 1. Thực hiện bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng. 
 2. Trong thời gian bảo hành công trình, Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi thi công nội thất bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 7 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi. 

Điều 9. Điều khoản chung của mẫu hợp đồng thi công nội thất 

 1. Màu sắc trong bản vẽ gần với màu thực tế khi thi công trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép. 
 2. Hàng đã đặt thi công không được phép trả lại. 
 3. Công trình chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi hai bên cùng ký vào biên bản nghiệm thu. 
 4. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. 
 5. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế. 
 6. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tăng hoặc giảm thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng. 
 7. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

IV. Lưu ý quan trọng khi ký kết hợp đồng thi công nội thất gỗ:

1. Đọc kỹ trước khi ký: Hãy đọc kỹ toàn bộ nội dung của hợp đồng và hiểu rõ từng điều khoản trước khi ký kết. Nếu cần, tìm hiểu và tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý để đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ điều khoản quan trọng nào.

2. Đàm phán và thương lượng: Trong quá trình lập hợp đồng, đừng ngần ngại đàm phán và thương lượng các điều khoản để đảm bảo sự công bằng và hợp lý cho cả hai bên.

3. Đảm bảo bảo mật thông tin: Hãy đảm bảo rằng hợp đồng và các thông tin liên quan được bảo mật, không bị tiết lộ cho bên thứ ba không được phép.

4. Lưu giữ bản sao hợp đồng: Hãy sao lưu và lưu giữ bản sao hợp đồng sau khi ký kết. Điều này sẽ rất hữu ích trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khi cần tham khảo lại các điều khoản đã thỏa thuận.

Hợp đồng thi công nội thất của Tủ Kệ Bếp Xinh là một yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và trang trí nội thất. Bằng cách hiểu rõ những yếu tố này, bạn có thể xây dựng một hợp đồng chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện dự án.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các cách sau:
Trực tiếp tại địa chỉ: 107/6/28 đường 38, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
Hotline: 096.346.5766
Email: info@noithataz.vn
Website: tukebepxinh.com